Evenementen-agenda

Binnenkort vinden in de Sint Nicolaaskerk in Swichum de volgende evenementen plaats (klik op de evenementstitel voor meer informatie).

zondag 20 oktober 2019 - zondag 20 september 2020 15:00 - 17:00 uur
Programma 2019 - 2020
Voorlopig Activiteitenprogramma 2019 - 2020
zondag 3 november 2019 15:00 - 17:00 uur
LIJN 12 IN SWICHUM
  zondag 3 november 2019 in het pittoreske kerkje van SWICHUM     Lijn 12 is een Vocaal Ensemble bestaande uit tien Friese zangers en zangeressen die sinds 2000 behoorlijk aan de weg timmeren op muzikaal terrein. De groep heeft........
donderdag 21 november 2019 20:00 - 22:00 uur
Maarten Oversier over de tranen van onze voorouders.
MAARTEN OVERSIER:Tranen van onze voorouders
zondag 1 december 2019 15:00 - 17:00 uur
Weima en Van der Werf
Weima & vd Werf yn it Frysk 2 5 jier nei harren earste folslein Frysktalige cd ‘Yn it Frysk’ komt it duo Weima & vd Werf mei de opfolger ‘Yn it Frysk 2’. Sûnt 1996 útgroeid ta it popduo fan........
zondag 2 februari 2020 15:00 - 17:00 uur
FRYAZ YN SWICHUM
Wy bin Fryaz in âlde namme foar Friezen. Wy besjonge ús Fryske identiteit mei in teätrale ynslach. Tusken de sankjes troch besprekke we de meardere en somtiden djippere lagen fan ús Frysk wêzen en ús heitelân. Stean wy noch sa........