Froulju oer de Flier yn “Jurkjes”

 

 

Froulju oer de Flier yn “Jurkjes”

 

Dizze sneintemiddei fjouwer frisse froulju oer de flier yn it tsjerkje fan Swichum. Roaitske, Teddy, Fokje en Rinske sjonge a-cappella of mei begelieding op gitaar troch Ralf, fjouwerstimmige popnûmers fan ûnder oaren Lady Gaga, Megan Trainor en Veldhuis en Kemper.  Yn it Frysk, soms letterlyk oerset, soms in oare tekst dy’t oer harren sels giet……??? Kom sjen en lústerjen en lit jim ferrasse.

 

 

Deze zondagmiddag vier frisse vrouwen over de vloer in het kerkje van Swichum. Roaitske, Teddy, Fokje en Rinske zingen a-cappella of met begeleiding op gitaar door Ralf, vierstemmige popnummers van onder anderen Lady Gaga, Megan Trainor en Veldhuis en Kemper. In het Fries, soms letterlijk vertaald, soms een eigen tekst die over henzelf gaat…….??? Kom kijken en luisteren en laat je verassen.

 

Foar dizze foarstelling kin net reservearre wurde!  /  Voor deze voorstelling kan niet gereserveerd worden!

De yntree is € 7,50.   /    Entree € 7,50

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
zondag 29 oktober 2017
15:00 - 17:00 uur.

Locatie
Kerkje van Swichum
Ayttadyk 3
Swichum

Reserveren
Voor dit evenement hoef je niet te reserveren.