FRYAZ YN SWICHUM

Wy bin Fryaz in âlde namme foar Friezen. Wy besjonge ús Fryske identiteit mei in teätrale ynslach. Tusken de sankjes troch besprekke we de meardere en somtiden djippere lagen fan ús Frysk wêzen en ús heitelân. Stean wy noch sa yn de wrâld as ús foarâlden? Feroarje wy ús DNA troch oare natoerlike omstannichheden as minske hannen? As bin we twongen om mei te gean yn it grutte gehiel sadat ús Frysk wêzen net oerlibbet? Klinkt it no swiermoedich? Nee we dogge dit mei in knypeage mar………… FRYAZ bestiet út: Gjalt de Jong: Sang, ferteller Ietsje Meems: Sang, fioele Paul Siemensma: Sang, akkordeon Kees Hofstra: Sang, gitaar, ferskeskriuwer Douwe Dijkstra: Sang, kontrabas, ferskeskriuwer

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
zondag 2 februari 2020
15:00 - 17:00 uur.

Locatie
Kerkje van Swichum
Ayttadyk 3
Swichum

Reserveren
Als er nog plaatsen vrij zijn vindt je hieronder een reserveringsformulier. Na invullen en versturen ontvang je een bevestiging.


Reserverings-formulier

€10,00