FRYAZ YN SWICHUM

FRYAZ
Wy bin Fryaz in âlde namme foar Friezen.
Wy besjonge ús Fryske identiteit mei in teätrale
ynslach.
Tusken de sankjes troch besprekke we de
meardere en somtiden djippere lagen
fan ús Frysk wêzen en ús heitelân.
Stean wy noch sa yn de wrâld as ús foarâlden?
Feroarje wy ús DNA troch oare natoerlike
omstannichheden as minske hannen?
As bin we twongen om mei te gean yn it grutte
gehiel sadat ús Frysk wêzen net oerlibbet?
Leare ús bern noch ús memmetaal
‘litte gean as….?’
Klinkt it no swiermoedich?
Nee we dogge dit mei in knypeage mar…………

FRYAZ bestiet út:
Gjalt de Jong: Sang, ferteller
Ietsje Meems: Sang, fioele
Paul Siemensma: Sang, akkordeon
Kees Hofstra: Sang, gitaar, ferskeskriuwer
Douwe Dijkstra: Sang, kontrabas, ferskeskriuwer

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
zondag 26 januari 2020
15:00 - 17:00 uur.

Locatie
Kerkje van Swichum
Ayttadyk 3
Swichum

Reserveren
Als er nog plaatsen vrij zijn vindt je hieronder een reserveringsformulier. Na invullen en versturen ontvang je een bevestiging.


Reserverings-formulier

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.