Weima en Van der Werf

Weima & vd Werf yn it Frysk 2

5 jier nei harren earste folslein Frysktalige cd ‘Yn it Frysk’ komt it duo Weima & vd Werf mei de opfolger ‘Yn it Frysk 2’.
Sûnt 1996 útgroeid ta it popduo fan Fryslân dat bekend stiet as in mearsidich en sympatyk gitaarduo, dat soarget foar de goede sfear. Gitaar, bas en twa stimmen dy’t perfekt by elkoar passe. Njonken in top2000 konsept spilet it duo sûnt 2014 eigen nûmers yn it Frysk. Op it twadde album steane 13 nije lieten, oanfold mei 7 fan it ynmiddels útferkochte earste diel, yn wikseljende stylen dy’t binnen de popmuzyk tarikkend binne. Yn Swichum spilet it duo alle nije lieten fan de cd, lykas ‘Jaloersk op myn broers’, ‘Seis wiken’ en ‘De moarn’ mar ek âldere nûmers as ‘’t Komt altyd wol goed’ en ‘Do’. Se fertelle oer de nûmers, wêrút bliken sil, dat se beide noch altyd hiel oars yn it libben stean. Se slingerje in soad waarmte de seal yn en soargje foar in feel-good sfearke op nivo… En dat mei ek wol nei 23 jier.

5 jaar na hun eerste volledig Friestalige cd ‘Yn it Frysk’ komt het duo Weima & vd Werf met de opvolger ‘Yn it Frysk 2’.
Sinds 1996 uitgegroeid tot het popduo van Friesland dat bekend staat als een veelzijdig en sympathiek gitaarduo, dat zorgt voor de goede sfeer. Gitaar, bas en twee stemmen die perfect bij elkaar passen. Naast een top2000 concept speelt het duo sinds 2014 eigen  nummers in het Fries.
Op het tweede album staan 13 nieuwe liedjes, aangevuld met 7 van het inmiddels uitverkochte eerste deel, in verschillende stijlen die binnen de popmuziek toereikend zijn. In Swichum speelt het duo alle nieuwe liedjes van de cd zoals ‘Jaloersk op myn broers’, ‘Seis wiken’ en ‘De moarn’ maar ook oudere nummers als ‘’t Komt altyd wol goed’ en ‘Do’. Ze vertellen over de nummers, waaruit blijkt dat ze beide nog altijd heel anders in het leven staan. Ze slingeren veel warmte de zaal in en zorgen voor een feel-good sfeertje op nivo… En dat mag ook wel na 23 jaar.
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
zondag 1 december 2019
15:00 - 17:00 uur.

Locatie
Kerkje van Swichum
Ayttadyk 3
Swichum

Reserveren
Als er nog plaatsen vrij zijn vindt je hieronder een reserveringsformulier. Na invullen en versturen ontvang je een bevestiging.


Reserverings-formulier

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.